Algemene voorwaarden downloaden

Bij de ABHB aangesloten trimsalons gelden onderstaande algemene

voorwaarden.

Toepasselijkheid der voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, mededelingen en

overeenkomsten. De onderhavige voorwaarden prevaleren in geval van strijdigheid

boven handelsvoorwaarden van de klant of opdrachtgever. Dit alles tenzij anders

schriftelijk is overeengekomen.

Aanbiedingen en prijsopgaven

Aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen

betreffende de uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten

tijde van de opgave geldende prijzen. Levering van goederen en diensten die niet in de

prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend. Verhoging van de opgegeven

prijs, in geval van stijging van de inkoopprijs en andere met de te verlenen dienst

verband houdende kosten, zullen worden doorberekend. Indien dit binnen drie maanden

na de sluiting van de overeenkomst geschiedt heeft de klant/opdrachtgever het recht om

de overeenkomst te ontbinden.

Overeenkomsten

Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand

zijn gekomen.

Levering van goederen en diensten

De levering van diensten geschiedt in de trimsalon. Het te behandelen dier wordt op de

afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders is overeengekomen. Indien

is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het op de

afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer. Afwijkingen van de

afspraken zijn voor rekening en risico van de klant/opdrachtgever. Van de

klant/opdrachtgever kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van

zijn financiële verplichtingen. Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering van

goederen en diensten worden geweigerd. Als de klant/opdrachtgever, om welke reden

ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hij

aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten.

Overmacht

In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de

toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan veertien

dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In

geval van ontbinding is de klant/opdrachtgever gehouden tot betaling van een

vergoeding voor het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of

complex van feiten, liggend buiten de macht van de eigenaar/houder van de trimsalon,

die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze

niet meer kan worden verlangd. Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om

welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk

zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor eventuele schade kan de

eigenaar/houder van de trimsalon niet aansprakelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheid

De eigenaar/houder van de trimsalon is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke

vorm dan ook, tengevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende

oorzaken. Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een

dierenarts in rekening gebrachte kosten. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren

gaan van het dier is de eigenaar/houder van de trimsalon ten hoogste aansprakelijk voor de

aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.

Garantie

Garantie strekt niet verder dan tot het verrichten van een gelijksoortige dienst en zal

nimmer meer in kunnen houden dan het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is

verricht.

Reclame

Reclames terzake van een door de eigenaar/houder van de trimsalon verleende dienst

zijn slechts van waarde mits de eigenaar/houder van de trimsalon binnen 48 uur van de

klacht op de hoogte is gebracht, en vervolgens dient de klant/opdrachtgever binnen 24

uur na melding van de klacht zich met het dier bij de trimsalon te vervoegen. Reclames

terzake van geleverde zaken dienen uiterlijk twee maanden na levering schriftelijk bij de

eigenaar/houder van de trimsalon te zijn ingediend.

Betaling

Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen

contante betaling bij aflevering. Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de

klant/opdrachtgever van rechtswege in gebreke. In dit geval kan de teruggave van het

behandelde dier worden geweigerd totdat de klant/opdrachtgever aan zijn verplichtingen

tot betaling heeft voldaan. Kosten welke voortvloeien uit het bewaren van het dier

komen geheel ten laste van de klant/opdrachtgever.

Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant/opdrachtgever niet tijdig de

afspraak annuleert. De volgende regeling is hierbij van toepassing:

  • Bij annulering langer dan 48 uur voor het afgesproken tijdstip, is geen betaling

verschuldigd;

  • Bij annulering tussen 24 en 48 uur voor het tijdstip van de afspraak is 50% van de

voor de overeengekomen dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de

eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd;

  • Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de voor de

dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon)

verschuldigd.

In geval van niet-tijdige betaling is de eigenaar/houder van de trimsalon gerechtigd zijn

vordering te verhogen met een vertragingsrente van 1% per maand, ingaande 30 dagen

na levering van de dienst. Indien hij (na sommatie) genoodzaakt is de vordering ter

incasso uit handen te geven, zullen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke

incassokosten, geheel voor rekening van de klant/opdrachtgever komen. De

buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met

een minimum van tweeëntwintig euro en zeventig eurocent, één en ander zonder dat

voorafgaande sommatie o.d. is vereist.

Geschillen

Op overeenkomsten, gesloten met de eigenaar/houder van de trimsalon, is Nederlands

recht toepasselijk. De bevoegde rechter is de rechter, die de wet daartoe aanwijst.